X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ایندکس نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی ایران با مقیاس های مختلف

ایندکس  نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی ایران با مقیاس های مختلف

دانلود


اسامی قرمز رنگ برروی نقشه نشان دهنده نام نقشه زمین شناسی ۲۵۰۰۰۰ می باشد.

اسامی مشکی رنگ برروی نقشه نشان دهنده نام نقشه زمین شناسی ۱۰۰۰۰۰ می باشد.

اسامی با رنگ آبی کمرنگ برروی نقشه نشان دهنده نام نقشه توپوگرافی ۵۰۰۰۰ می باشد.

شماره های با رنگ آبی پررنگ نشان دهنده شماره نقشه های توپوگرافی ۱۰۰۰۰۰ می باشد که از روی آن می توان بطور غیر مستقیم شماره نقشه های ۵۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ توپوگرافی را مشخص نمود