X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مقالات ژئومورفولوژی

آشکارسازی تغییرات مورفودینامیک با استفاده از داده های سنجش از دور و تحلیل مولفه های اصلی(pca) و منطق فازی (fuzzy-logic)

دانلود

آشکارسازی تغییرات ژئومورفیک مسیر رودخانه کارون با استفاده از داده های gis و rs (بازه شوشتر تا اروندرود)

دانلود

روشها و معیارهای بهینه جهت تهیه نقشههای پهنه بندی خطر زمین لغزش

دانلود